Indexování XML dat.

Intro

Cílem je navrhnout datové struktury pro efektivní vyhodnocování dotazů jazyka XPath nad XML daty. V první fázi se omezíme pouze na XML dokumenty, které mají stromovou strukturu (tj. jsou zde zakázány atributy typu reference).

Reprezentace XML dokumentu

XML dokument reprezentujeme jako orientovaný graf. Jeho uzly jsou obsahy elementů, hodnoty atributů, komentáře, textové uzly, ... . Jeho orientované hrany označují vztahy rodič->dítě a každá hrana je označena řetězcem, který určuje typ elementu nebo atributu, do kterého vede. Uvažujeme zatím pouze XML dokumenty, jejichž reprezentací je strom. Příklad XML dokumentu a jeho reprezentace jako orientovaného grafu (pouze stromová struktura):

<book name="BookName1" author="Author1">
	<chapter>
		<title>Introduction</title>
	</chapter>
	<chapter>
		<title>Story</title>
		<subChapter>
			<title>Part 1</title>
		</subChapter>
		<subChapter>
			<title>Part 2</title>
		</subChapter>
	</chapter>
	<chapter>
		<title>Index</title>
	</chapter>
</book>

Reprezentace XPath dotazu

Každý dotaz v jazyce XPath lze převést na normální tvar (nonabbreviated syntax). Normální tvar je buď absolutní nebo relativní cesta. V obou případech se cesta skládá ze Steps a každý Step je typu AxisStep nebo GeneralStep. GeneralStep typ zatím nebudeme uvažovat. AxisStep je pak jeden Step cesty v tomto tvaru:
Axis? NodeTest StepQualifiers.

Uvažujme pouze dotazy, jejichž Steps mají Axis = child, attribute nebo descendant-or-self. Navíc nechť StepQualifiers jsou pouze tvaru PathExpr. Dotaz v tomto tvaru budeme označovat jako TreeQuery.

Nechť Q je dotaz ve tvaru TreeQuery. Potom můžeme tento dotaz rozložit na MainPath a SubPathSequence. MainPath vznikne z Q odstraňením části StepQualifier z každého Step. MainPath budeme reprezentovat grafem typu cesta, kde vrcholy jsou obsahy elementů či atributů v cestě a hrany opět vyjadřují příbuzenské vztahy. Každá hrana má Label, který specifikuje typ elementu či atributu, do kterého vede. Pro hrany zavedeme kromě zobrazení množina hran->množina Labels ještě zobrazení množina hran->množina os, které každé hraně přiřadí právě jednu hodnotu z {child, attribute, descendant-or-self}. Každý StepQualifier, který jsme vyjmuli z nějakého Step dotazu Q je opět dotaz. Pro každý takový StepQualifier SQ zkonstruujeme rekursivně graf G(SQ). Nakonec pro každý Step v MainPath přidáme hranu z uzlu v MainPath do kořene grafu příslušného StepQualifier. Tím vzniká rekurzivně orientovaný strom.
Příklad XPath dotazu a jeho grafu:

//chapter[subchapter/title]/title

Interpretace : všechny titles takových kapitol, které mají subchapter s titlem.

Reprezentace : MainPath je //chapter/title, jediná SubPath je ./subchapter/title a přísluší k uzlu, do kterého vede hrana chapter.

Indexová struktura

Nejdříve uvažujme pouze stromovou strukturu XML dokumentu. Indexová struktura vyjde z indexu APEX, kterou rozšíříme o číslování uzlů, které nám umožní v konstantním čase zjistit pro dva dané uzly z XML dokumentu, zda je jeden předkem druhého. Číslování uzlů bude vycházet z cest v XML dokumentu.

RootedPath

RootedPath je absolutní cesta, tj. začíná v kořenu. V příkladě to je např. cesta /book/chapter/title.

Číslování uzlů XML dokumentu

Cílem je přiřadit každému uzlu v grafu XML dokumentu jednoznačný identifikátor v rámci dokumentu. V kombinaci s DocID získáme jednoznačnou identifikaci uzlu v celém systému. Výsledná struktura také musí umožňovat převod z logických identifikátorů uzlů na jejich fyzické identifikátory Storage system (u těch uzlů grafu, které mají obsah k uložení, např. uzly obsahů atributů, textové uzly, ...). To bude provedeno pomocí BTree organizovaného podle logických id, který je bude mapovat na fyzická id.

Každá RootedPath dostane jednoznačný identifikátor. Předpokládáme stromovou strukturu XML dokumentu, takže každý XML uzel leží právě na jedné RootedPath. Nechť PN je množina všech podmnožin množiny uzlů XML dokumentu, nechť RP je množina všech RootedPaths XML dokumentu. Nechť R : RP -> PN je zobrazení, které každé RootedPath z RP přiřazuje množinu všech uzlů XML dokumentu, které leží na této RootedPath. Vezmeme-li obor hodnot R, získáme disjunktní množiny, jejichž sjednocením je původní množina všech uzlů XML dokumentu. Uzly v jedné množině z tohoto oboru hodnot potřebujeme dále rozlišit. K rozlišení využijeme pořadí uzlů vzhledem k rodičovskému uzlu. Tím vznikne druhá část ID uzlu, tuto část budeme nazývat HierarchyNumber, první část (Id cesty) označíme jako RootPathNumber. Výsledné Id daného uzlu je potom dvojice RootPathNumber, HierarchyNumber. Určení HierarchyNumbers pro uzly na dané RootPath RPM probíhá následovně:

 1. Vezmeme podgraf RPG grafu G XML dokumentu. RPG vznikne vybráním všech instancí RPM z grafu G.
 2. Inicializace : Vytvoř spojový seznam HierarchyNumbers bitových kódů s jedním kódem o délce 0.
 3. RPG procházíme od dětí kořene prohledáváním do šířky a pro každý uzel z R(RPM) vytvoříme HierarchyNumber. Pro každou hladinu
  1. Rozděl uzly na hladině do skupin takových, že v jedné skupině budou uzly se stejným rodičem (z předchozí hladiny).
  2. Vyber skupinu MS s největším počtem uzlů, difNum = log|MS|.
  3. Pro každou skupinu S:
   1. Přiraď uzlům z S pořadová binární čísla délky difNum.
   2. Vyjmi binární kód BK rodiče uzlů z S z HierarchyNumbers a na jeho pozici vlož do HierarchyNumbers spojový seznam z binárních kódů uzlů z S, které vzniknou spojením BK a pořadového binárního čísla daného uzlu.
 4. Po průchodu poslední hladinou grafu RPG je v HierarchyNumbers binární kód pro každý uzel z R(RPM) zároveň jeho HierarchyNumber.

Tato konstrukce by se dala reálně provést v jednom průchodu celého grafu XML dokumentu najednou, tady sem to udělal takhle míň efektivně, aby to nebylo tak složitý.

Pro každé RootPathNumber musíme uložit také posloupnost difNums, abychom věděli, jak dané HierarchyNumber rozdělit.

Pro dané dva uzly a pro určení, zda jeden je předkem druhého potom stačí rovnost jejich RootPathNumbers a to, že HierarchyNumber jednoho uzlu je prefixem HierarchyNumber druhého uzlu. Pro určení, zda jeden uzel je přímým potomkem druhého uzlu je toto číslování samotné nedostačující, protože mohou nastat případy, kdy k rozlišení je třeba 0bitů (difNum = 0). Potom nejsme schopni určit počet hladin mezi uzly. To se dá vyřešit dvěma způsoby. První způsob využije kódování takové, že na jedné hladině nepoužijeme difNum bitů, ale difNum+1. Druhý způsob předpokládá existenci samostatné struktury, která realizuje zobrazení přiřazující danému uzlu seznam jeho dětí.

To, že dokážeme v konstantním čase pro dané dva uzly zjistit, zda jeden je předkem druhého je velmi důležité pro indexovou strukturu APEX. APEX obsahuje následující údaje:

Přijde-li dotaz s nějakou cestou, kterou nemá APEX naindexovánu, má naindexovány alespoň jednotlivé kroky. Musí tedy nalézt nejdelší naindexované části a ty pospojovat. K tomu právě využije HierarchyNumbers, ze kterých v konstantním čase určuje vztah předek/potomek, vztah rodič/dítě určí v konstantním čase ve variantě 1 a asi v logaritmickém ve variantě 2.

Vyhodnocení dotazu ve tvaru TreeQuery popíšu až k tomu zase sednu. Bude to ale právě částečné vyhodnocení pomocí APEX a spojení výsledků pomocí HierarchyNumbers. Dál se bude muset dořešit update. Ten by měl být efektivnější než jiné druhy číslování.